Integritetspolicy

AjaBajaCancers personuppgiftspolicy


AjaBajaCancer värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av skydd för de personuppgifter som behandlas hos oss. Här beskrivs hur vi inom AjaBajaCancer behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

1.Vad är en personuppgift? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

2.Vad menas med behandling av personuppgift? Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

3. Personuppgiftsansvarig. AjaBajaCancer med organisationsnummer: 802515-8802 är ansvarig för behandling av dina personuppgifter.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi och till vad? Vi samlar in personuppgifter i följande situationer:

4.1 När du blir medlem i vår förening samlar vi information om namn, om individen är minderårig sparas istället namn för vårdnadshavare, e-post, adress, postnummer, ort och mobilnummer. Samtliga uppgifter lämnas av vårdnadshavaren i samband med registrering.

4.2 När du anmäler dig till våra aktiviteter eller får del av någon av våra ekonomiska bidrag sparas namn, postnummer, ort, kontaktuppgifter, och annan information relevant för aktiviteten eller ersättningen i fråga. Utöver detta samlas även hälsouppgifter in så som läkarintyg eller journalkopior för att säkerställa att mottagaren tillhör målgruppen för våra gåvor. Samtliga uppgifter lämnas av vårdnadshavaren i samband med registrering eller anmälan. Inkomna läkarintyg och journalkopior raderas omedelbart efter att hälsouppgiften registrerats i våra system.

4.3 Om du engagerar dig ideellt hos vår förening, anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick, kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi information om namn och kontaktuppgifter. Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med registrering eller anmälan.

4.4 När du ger en gåva samlar vi information om namn, kontaktuppgifter och i tillämpliga fall betalningsuppgifter. Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med gåvotillfället. Vid köp av våra produkter samlar vi information om namn, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med gåvotillfället. När
du som inte tillhör en cancerdrabbad familj deltar i ett evenemang samlar vi in namn och
kontaktuppgifter och i vissa falla betalningsuppgifter. Uppgifter lämnas av dig i samband med anmälan.

4.5 Cookies kan spara dina uppgifter vid besök på vår hemsida vilket medför att vi ser vilken IP-adress som besökt vår sida. Uppgifterna registreras automatiskt om du godkänner vårt användande av cookies.
Observera att vårdnadshavares eller ett sjukdomsdrabbat barns kontakt med vår verksamhet eller publicering via våra sociala medier eller hemsida kan innebära att du indirekt lämnar information som är att betrakta som hälsodata.

5. Varför behandlar vi dina och ditt barns personuppgifter?

5.1 För att kunna erbjuda dig och ditt barn våra kostnadsfria och frivilliga tjänster, tex bjuda in er till evenemang, skänka er gåvor, dela ut presentkort till er, osv.

5.2 För att kunna ge dig information om vår verksamhet genom informationsutskick och erbjudanden.

5.3 För att uppfylla våra krav enligt reglerna för 90-konto.

5.4 För att uppfylla våra legala skyldigheter enligt ex. redovisningslagen.

6. Rättslig grund för behandlingen. All vår behandling av era personuppgifter bygger på ert samtycke och en intresseavvägning om inget annat framgår nedan. I intresseavvägningen har hänsyn tagits till vårt intresse av att kunna nå er med våra tjänster, marknadsföra vår verksamhet för att få fler givare och för att nå ut till drabbade familjer och för att kunna utveckla vår verksamhet så att fler barnfamiljer kan få ta del av våra erbjudanden.
Vid köp av produkter behandlar vi dina uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter i bokföringslagen, för att kunna skicka dina köpa varor och utföra köpa tjänster samt för att kunna hantera ev reklamationer och annan uppföljning av ditt köp. Om du tillhör vår styrelse så som styrelseledamot eller suppleant behandlas dina uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt reglerna för 90-konto.

7. Information som ska tillhandahållas
Behandling som grundar sig på lagstadgade krav eller avtal, ex information om styrelsemedlemmar eller suppleanter måste lämna sina personuppgifter för att uppfylla kraven som ställs på 90-konto. Uppgifterna lämnas i samband med ansökan om 90-konto eller då nya styrelsemedlemmar utses. Vid avsaknad av korrekt lämnade uppgifter riskerar AjaBajaCancer att förlora sitt 90-konto.

8. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Vi kommer att spara uppgifter längre än så om vi måste det enligt lag och så länge det krävs enligt kraven på 90-konto. Uppgifter som omfattas av bokföringslagen kommer sparas i minst 7 år.

9. Vem tar del av dina personuppgifter? Medarbetare och volontärer i AjaBajaCancer kommer behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra angivna ändamål. AjaBajaCancer kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för AjaBajaCancers räkning, t ex administrationstjänster, IT-leverantörer, distributionspartner, bank & finans, kommunikationsbyrå och tryckeri, men det är då AjaBajaCancer som är ansvarig för behandlingen.

I samband med att ni anmäler er till föreningsaktiviteter kan era personuppgifter bli synliga för andra medlemmar på till exempel deltagarlistor och hanteras av den person eller aktör som arrangerar aktiviteten. Vid frågor om läkemedelshantering i hemmet delas namn och kontaktuppgifter med ePed som besvarar inkomna frågor. Vid deltagande av ICAre AjaBajaCancer kommer särskilt samtycke begäras av föreningen för att kunna lämna ut uppgifter till ICA för deltagande i projektet. Vid deltagande vid Minutdagen kommer särskilt samtycke begäras av föreningen för att kunna lämna ut uppgifter till Minutdagen för deltagande i evenemanget. Vid deltagande i evenemang så som anordnas för allmänheten, dvs även för personer som ej tillhör en cancerdrabbad familj, samlas namn och kontaktuppgifter in och delas med arrangören för evenemanget, särskilt samtycke lämnas i samband med anmälan till evenemanget. Vid fotografering i samband med aktiviteter för publicering på webb, sociala medier kan särskilt samtycke begäras in av föreningen.

10. Säkerhet. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

11. Överföring till tredjeland. AjaBajaCancer försöker i största möjliga mån behandla personuppgifter inom EU/EES. Vi, våra leverantörer och samarbetspartners kan komma att överföra personuppgifter utanför EU/EES och vid sådana överföringar gör vi vårt yttersta för att se till att skyddet av personuppgifter uppnår samma nivå som inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till tredje land så används antingen EU-kommissionens standardavtalsklausuler om tredjelandsöverföringar eller så finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Om du har några frågor, t.ex. om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtar vid överföringar av personuppgifter utanför EU/EES eller om du vill veta var de kan hittas får du gärna kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av detta dokument.

12. Dina rättigheter

12.1 Rätt till registerutdrag och rättelse Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Ett registerutdrag innebär att du får veta vilka uppgifter som behandlas om dig och att du får tillgång till uppgifterna och information om behandlingen. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

12.2 Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om:

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om vi enligt lag har skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

12.3 Rätt att invända. Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss.

12.4. Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling
Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall:

12.4.1 Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.

12.4.2 Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.

12.4.3 Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.

12.4.4 Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 12.3 ovan. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

12.5 Rätt att flytta dina uppgifter. Rätten till dataportabilitet ger dig rätt att begära att personuppgifterna ska flyttas till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel ett annat företag om du vill använda deras tjänster istället. Vi behöver bara överföra uppgifterna till ett annat företag om det är tekniskt genomförbart.

12.6 Rätt att återkalla samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett tidigare lämnat samtycke.

12.7 Utövande av rättigheter. Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

12.8 Mer information om dina rättigheter. Mer information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.

13. Behörig myndighet. Om du är missnöjd med AjaBajaCancers behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se för framförande av klagomål.

14. Förändringar av integritetspolicyn. I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på www.ajabajacancer.se. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kan AjaBajaCancer också komma att informera registrerade om ändringarna direkt via e-post.

15. Kontakt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på info@ajabajacancer.se, telefonnummer 0723-707080

Vår postadress är: AjaBajaCancer c/o Ellinor Stattin Hårdvallsgatan 19 115 44 Stockholm