Årsmöte

AjaBajaCancer årsmöten

Vårt senaste årsmöte genomfördes digitalt via Teams den 25 mars 2024.

Årsavgiften för 2024 är 100 kr/medlem.

Information om årsmöte, extra årsmöte och rösträtt

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Elektronisk kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast trettio (30) dagar före ordinarie årsmöte och senast fjorton (14) dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

8. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande

räkenskapsåret.

12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.

13. Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år.

14. Val av hälften av styrelseledamöter för en tid av två (2) år.

15. Val av ledamöter till valberedningen.

16. Val av revisorer.

17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

18. Övriga frågor

Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

Vid årsmöte har varje medlem över 18 år en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud som medhar fullmakt samt medlemmens legitimation. Ombud kan endast företräda en medlem vid mötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.